DLA OŚWIATY

Grupowe ubezpieczenie na życie

W trosce o nauczycieli i pracowników szkół oraz przedszkoli oraz ich rodzin.

Dla kogo?

nauczyciele i pracownicy
przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w tym również:

 • sportowych
 • specjalnych
 • muzycznych i językowych

Przystąpienie do ubezpieczenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę bez ankiety medycznej.

student-2052868_1920

Do ubezpieczenia mogą przystąpić małżonkowie/ partnerzy/ pełnoletnie dzieci nauczycieli i pracowników szkół oraz przedszkoli.

Gdy wydarzy się…

Wariant I, II i III świadczenia
ubezpieczeniowe
mogą wynieść
łącznie

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

 150 000 – 215 000 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy

 

 200 000 – 290 000 zł

Śmierć wskutek wypadku przy pracy

 150 000 – 215 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

 100 000 – 140 000 zł

Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu

   85 000 – 115 000 zł

Śmierć wskutek COVID-19

   90 000 – 130 000 zł

Śmierć

      45 000 – 65 000 zł

Niezdolność do pracy

      15 000 – 25 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW świadczenie proporcjonalne:
za 1% uszczerbku

 

                  300 – 500 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – świadczenie progresywne:
za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 85%
za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 65% do 85%
za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 45% do 65%
za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 25% do 45%
za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek do 25%


800 – 1 000 zł
600 – 750 zł
400 - 500 zł
300 -375 zł
200 – 250 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne
za 1% uszczerbku

 

                  330 – 450 zł

Poważne zachorowanie
zgodnie z tabelą poważnych zachorowań
(46 poważnych zachorowań)

 

        od 400 zł do 5 000 zł

Zachorowanie na nowotwór złośliwy „RAKassistance”

                  od 5 000 zł do 15 000 zł

Wystąpienie poważnego stanu chorobowego

wystąpienie poważnej choroby


przeprowadzenie postępowania medycznego (zgodnie z tabelą poważnych stanów chorobowych)

 

        5 000 – 12 000 zł


od 400zł do 12 000 zł

Leczenie specjalistyczne
(zgodnie z tabelą leczeń specjalistycznych
- 11 pozycji)


        5 000 – 12 000 zł

Leczenie szpitalne świadczenie progresywne za dzień pobytu w szpitalu, do 14 dnia, wskutek:
•   wypadku komunikacyjnego przy pracy
•   wypadku komunikacyjnego
•   nieszczęśliwego wypadku przy pracy
•   nieszczęśliwego wypadku
•   zawału serca lub udaru mózgu
•   chorób min. Covid-19 i innych przyczyn niż wymienione powyżej
za dzień pobytu w szpitalu, od 15 dnia do wyczerpania sumy ubezpieczenia:
•   bez względu na przyczynę min. Covid-19
Pobyt (min. 24 godz.) na OIT podczas leczenia - jednorazowo

 

                  300 – 390 zł
250 – 325 zł
250 – 325 zł
200 – 260 zł
150 - 195 zł
60 – 78 zł

                       50 – 65 zł
1 000 – 1 300 zł

Rekonwalescencja
za każdy dzień zwolnienia lekarskiego
(min. 14-dniowego) po min. 7-dniowej hospitalizacji, do wyczerpania sumy ubezpieczenia

 

                       30 – 50 zł

Świadczenia szpitalne                               

leczenie operacyjne i zabiegowe

leczenie zachowawcze

rehabilitacja kardiologiczna lub neurologiczna w warunkach stacjonarnych

chemioterapia, radioterapia, dializoterapia

 

        od 50 zł do 12 000 zł

od 50 zł do 2 280 zł

1 500 – 3 600 zł

               900 – 2 160 zł

Świadczenie szpitalne – dodatkowe świadczenie
świadczenie lekowe


  od 150 zł do 10 000 zł

Śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

      49 000 – 75 000 zł

Śmierć małżonka

      19 000 – 25 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka
21 poważnych zachorowań


           2 000 – 4 000 zł

  Śmierć dziecka

           5 000 – 7 000 zł

Poważne zachorowanie dziecka
zgodnie z tabelą poważnych zachorowań
(20 poważnych zachorowań)

 

                     od 100 zł do 10 000 zł

Urodzenie się dziecka lub przysposobienie dziecka

           3 000 – 1 500 zł

Urodzenie się dziecka wymagającego wzmożonej opieki medycznej

niska ocena stanu zdrowia noworodka wg skali APGAR

wcześniactwo

mała urodzeniowa masa ciała noworodka

wada wrodzona

 

  od 4 000 zł do 6 000 zł

od 2 000 zł do 6 000 zł

od 2 000 zł do 6 000 zł

10 000 zł

Osierocenie dziecka

           5 000 – 7 000 zł

Urodzenie się martwego dziecka lub poronienie

urodzenie się martwego dziecka
poronienie

 

           5 000 – 7 000 zł
500 – 700 zł

Śmierć rodzica (lub rodzica małżonka/partnera)

            1 800 – 2 500 zł

Lux Med prywatna opieka medyczna

            Wariant indywidualny lub rodzinny

ASSISTANCE

GRATIS            

Kliknij zakładkę i zamów ofertę

Opis usług Assistance i zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie

 • wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku w przypadku nagłego zachorowania)
 • transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz miedzy placówkami medycznymi
 • opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
 • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji
 • opieka nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji – limit 800 zł
 • pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej – 1 wizyta maks. do 200 euro

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

 • wizyta pielęgniarki
 • opieka domowa po min. 3-dniowej hospitalizacji
 • dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – limit 800 zł
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł

gdy narodzi się dziecko

 • pomoc położnej lub pielęgniarki przy opiece nad nowonarodzonym dzieckiem (instruktaż) – limit 200 zł

gdy zajdzie trudna sytuacja losowa (śmierć małżonka, dziecka, rodzica, choroba przewlekła Uczestnika)

 • pomoc psychologa

gdy pogorszy się zdrowie w wyniku utraty pracy

 • pomoc psychologa – limit 500 zł
 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • pakiet informacyjny
 • infolinia pracownicza

gdy rodzic trafi do szpitala

 • transport rodzica na wizytę kontrolną
 • osobisty asystent – podczas transportu medycznego do szpitala i z powrotem i pomoc w załatwieniu formalności przy rejestracji i wypisie ze szpitala – 1 raz w roku

gdy dziecko nagle zachoruje lub przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek

 • opieka nad Dziećmi w sytuacji gdy rodzić nie może korzystać ze zwolnienia lekarskiego (2 razy w ciągu roku) – maks. przez 2 dni
 • organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu 2 limit 500 zł

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej zdrowia

 • infolinia medyczna

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej macierzyństwa

 • Infolinia Baby Assistance

Przykłady wypłaty świadczeń dla naszych nauczycieli